top of page

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Türkiye’ de kurulu, Ergenekon Mah. Cumhuriyet Caddesi No:203/10 Harbiye/Şişli/İstanbul adresinde mukim,   Şişli  Vergi Dairesi,5230585689 no’ lu vergi mükellefi, SEVGİ VE KARDEŞLİK VAKFI (Vakıf )  olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, sizlerle olan iş ve dayanışma ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini,  kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (Bundan sonra  “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

 • Tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, hizmetin ifası gereği yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Vakıf tüzüğümüzde  belirtilen amaçlarımız doğrultusundaki yardım çalışmalarımız kapsamında KVKK ile belirlenen sınırlar içerisinde bir kısım   kişisel verilerinizi işliyoruz

Söz konusu hizmetlerin ifası için  işleyebileceğimiz  verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik verisi; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz

 • İletişim verisi; E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız

 • Özel nitelikli kişisel veri;  Özgeçmişte yer vermeniz halinde sağlığınıza ilişkin bilgiler 

 • Eğitim verisi; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi

 • İş deneyimi verisi; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

 • Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, 

 • Diğer; Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinden talep ettiğimiz onaya istinaden referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa  özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları, Profil ID, Login ID, IP adresi, log kayıtları, kişi özelinde yapılan kişilik envanteri sonucunda oluşmuş raporlarda yer alan veriler, ilana başvuru sırasında işveren üye tarafından adaya Kariyer.net tarafından sorulmuş olan soruların (“Standart soru”) ve ayrıca Müşteri’nin adaya sorduğu soruların (“Özel soru”)cevapları,  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlarla işliyoruz

 • Özgeçmişinizi, başvuru yaptığınız pozisyondan sorumlu vakıf yöneticileri ve mülakatlara katılacak vakıf üyeleri ile paylaşılması ve pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi

 • Özgeçmişinize alınan notların vakıf üyelerinin ve yöneticilerinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için vakıf üyeleriyle paylaşılması

 • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi

 • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, bu Aydınlatma Metni’ nin ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Vakıf’ımıza  teslim etmeniz gerekmektedir. Vakıf tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Vakıf tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Vakıfta kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Vakıfta kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.        

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE MUHAFAZA EDİLECEKTİR?

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükarda yukarıda belirtilen meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR ?

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

 • Şartları oluştuğunda kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

 • Kişisel verilerindeki düzeltme, silme ya da yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde halinde zararın giderilmesini talep etme

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN HAKLARINIZI KULLANMAK İSTEDİĞİNİZDE VERİ SORUMLUSUNA NASIL BAŞVURACAKSINIZ?

 • Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde Aydınlatma metninde belirtilen Veri Sorumlusuna fiziken başvurarak yahut yazılı ıslak imzalı talebinizi info@sevgivekardeslikvakfi.org.tr Adresine mail yoluyla ileterek kullanabilirsiniz.

 • Başvurunuz için ıslak imzalı yazılı beyanınızı fiziken ileteceğiniz adres Ergenekon Mah. Cumhuriyet Caddesi No:203/10 Harbiye/Şişli/İstanbul ’dir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 • Usulüne uygun ileteceğiniz talepler en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.   


 

 İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 Kurum adı: Sevgi ve Kardeşlik Vakfı

 İletişim Linki: info@sevgivekardeslikvakfi.org.tr  

 Adres: Ergenekon Mah. Cumhuriyet Caddesi No:203/10 Harbiye/Şişli/İstanbul 

bottom of page